BÜFE OLARAK KİRAYA VERİLMESİ İŞİ

İLAN

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

Tasarrufu Belediyemize ait ‘Adnan Kahveci Mahallesi Erenler Caddesi 643 Ada 13 Parsel Bitişiğinde (Hz.Ebubekir Cami Karşısı) Bulunan 23 m2 Alanlı Yapının Büfe Olarak Kiraya Verilmesi İşi’’ 11 Haziran 2024 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi Açık Teklif Usulü’ne göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1)      İdarenin

a-      Adresi : Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL  

b-      Telefon : 0212 866 70 00

2)      İşin adı: Adnan Kahveci Mahallesi Erenler Caddesi 643 Ada 13 Parsel Bitişiğinde (Hz.Ebubekir Cami Karşısı) Bulunan 23 m2 Alanlı Yapının Büfe Olarak Kiraya Verilmesi

3)      İşin kira süresi 3(üç) yıldır.

4)      Muhammen Aylık Kira Bedeli: 3.000,00-TL+KDV (ÜçBin-TürkLirası)

5)      Geçici Teminat Üç Yıllık Muhammen Kira Bedelinin % 3’ü olan 3.240,00-TL (ÜçBinİkiYüzKırk-TürkLirası)

6)       İhalenin:

a-      Yapılacağı yer : Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL

b-      İhale tarihi :  11/06/2024

c-      İhale Saati: 11:15

7)      İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler

A)    Kanuni ikâmetgâh belgesi.

B)     Türkiye’de tebligat için adres beyanı.

C)     Oda Belgesi veya Nüfus Cüzdan sureti;

a.       Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge veya Nüfus Cüzdan Sureti

b.      Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,

c.       Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a)  ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belge.

D)    Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

a.       Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

b.      Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

c.        Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler.

E)Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,

F)   İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak ortaklarca imzalı ortak girişim beyannamesi vermesi.

G)    Geçici Teminat(2886 sayılı yasaya uygun).

H)    İsteklinin, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Bürosundan alacağı, borcu olmadığına dair doküman veya yazı.

İ)  2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” başlıklı 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.

Yer Görme Belgesi, Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Ek Hizmet Binası İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Adnan Kahveci Mahallesi, Anadolu Caddesi, No:13 (Çarşamba Pazarı Altı) Beylikdüzü/ İSTANBUL adresinde görülebilir ve 1.000,00-TL karşılığı aynı adresten  adresinden temin edilebilir.

              İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve ihale belgelerini son verme tarihi olan 10/06/2024 Pazartesi günü saat:16:00’den önce şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde Beylikdüzü Belediyesi Ana Binada bulunan Evrak Kayıt Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

       İlan olunur.

 

 

444 09 39
Çözüm Merkezi