ETİK KOMİSYONU

Etik Nedir?

Etik, kişinin davranışlarına temel olan ahlak ilkelerinin tümüdür. Başka bir ifade ile etik, insanlara "işlerin nasıl yapılması gerektiğini" belirlemede yardımcı olan kılavuz, değerler, ilkeler ve standartlardır. Etik aynı zamanda bir süreçtir. Bu süreçte karar alırken ve uygulamayı yaparken, belirli değerlere bağlı kalınarak hareket edilir. Etik davranış ilkeleri ile varılmak veya elde edilmek istenen amaç, devlette ve toplumda yolsuzluğu ve genel olarak yozlaşmayı önlemek ve dürüstlüğü hakim kılmaktır. Bir meslek etiği olarak kamu yönetimi etiği de, yönetim alında doğru davranışlara ulaşmak için gerekli olan ilke ve standartları ifade etmektedir. Yönetim etiğine ilişkin ilke ve değerler;

  • İyi davranışta bulunma ve kötü davranışlardan kaçınma konusunda, kamu görevlilerine rehberlik ederler,
  • Devlete ve kamu görevlilerine olan güveni artırırlar, yönetimin meşruiyetini geliştirirler ve devlet-halk bütünleşmesini sağlarlar,
  • Kamu kurumlarındaki yönetsel davranış standartlarını yükseltirler,
  • Değerlerin çatıştığı durumlarda karar vericilere ve uygulamacılara yol gösterirler,
  • Sosyal dokuyu, ekonomik gelişmeyi, demokrasiyi ve hukuk devletini güçlendirirler,
  • Kamu hizmetlerinin maliyetini düşürür ve kalitesini yükseltirler.

KAMU YÖNETİMİNDE ETİĞİN ÖNEMİ

Kamu görevlileri kamu hizmetlerini etkin, verimli ve dürüst bir şekilde yürütmeli, görevlerini yerine getirirken ve takdir yetkilerini kullanırken mesleki etik ilke ve standartlara bağlı kalmalıdır. Toplum, kamu görevlilerinden yönetsel standartlara duyarlı olmalarını beklemektedir. Bu nedenle kamu görevlilerinin, sadece rüşvet, zimmet, kayırmacılık vb. gerçek yolsuzluklardan değil halkın güven duygusunu zedeleyecek yolsuzluk şüphelerinden de kendilerini korumaları gerekmektedir.

* 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 8 Haziran 2004 tarihli ve 25486 sayılı,

* Etik Kurulu’nun Başkan ve Üyelerinin atanmasına ilişkin 2004/7791 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 9 Eylül 2004 tarihli ve 25578 sayılı,

* Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru ve Esasları Hakkında Yönetmelik ise 13 Nisan 2005 tarihli ve 25785 sayılı, 

Resmi Gazetelerde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu Yönetmeliğin Amacı;

Kamuda etik kültürünü yerleştirmek, kamu görevlilerinin görevlerini yürütürken uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek, bu ilkelere uygun davranış göstermeleri açısından onlara yardımcı olmak ve görevlerin yerine getirilmesinde adalet, dürüstlük, saydamlık ve tarafsızlık ilkelerine zarar veren ve toplumda güvensizlik yaratan durumları ortadan kaldırmak suretiyle kamu yönetimine halkın güvenini artırmak toplumu kamu görevlilerinden beklemeye hakkı olduğu davranışlar konusunda bilgilendirmek ve kurula başvuru usul ve esaslarını düzenlemektir.

13/04/2005 tarihli ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi gereğince; Belediye Başkanlığımızca Etik Kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlara ilişkin olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere Etik Komisyonu 19.10.2020 tarih ve 1204903 sayılı yazımız ile güncellenmiştir.

KOMİSYON BAŞKANI;

Emel TURAN (Başkan Yardımcısı)

KOMİSYON ÜYELERİ;

Gülnur ERDEM (Yazı İşleri Müdürü)

Şahin ÇAMOĞLU (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü)

Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlara ilişkin olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.

Beylikdüzü Belediyesi Resmi gazetede yayımlanmış olan Etik Davranış İlkelleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince, Etik Komisyonu üyelerinin görev süreleri Belediye Başkanının seçim dönemi ile sınırlı olmakta ancak Belediye Başkanı komisyon üyelerini gerek duyduğunda değiştirebilmektedir.

“İstanbul Valiliği Etik Komisyon Başkanlığı’nın 21/05/2014 tarihli ve 24198 sayılı yazıları ile Kamu Görevlileri Etik Kurulu’nca 2008 yılından itibaren her yıl 25 Mayıs gününün, ülke genelinde “Etik Günü” aynı günün yer aldığı haftanın da “Etik Haftası” olarak kutlanmasını kararlaştırmıştır.”

ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ

• Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci

• Halka hizmet bilinci

• Hizmet standartlarına uyma

• Amaç ve misyona bağlılık

• Dürüstlük ve tarafsızlık

• Saygınlık ve güven

• Nezaket ve saygı

• Yetkili makamlara bildirim

• Çıkar çatışmasından kaçınma

• Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması

• Hediye kabul etme ve verme

• Bilgi ve belgelerin muhafazası ile gizliliği

• Savurganlıktan kaçınma

• Saydamlık ve katılımcılık

• Sosyal Sorumluluk ve Çevreye Saygı

• Kamu Malları ve kaynaklarının kullanımı

• Bağlayıcı açıklamalar ve gerçek dışı beyan

• Yöneticilerin hesap verme sorumluluğu

• Eski kamu görevlileriyle ilişkiler

• Mal bildiriminde bulunma

Galeri

444 09 39
Çözüm Merkezi