BEYLİCİUM AVM’DE BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN KİRAYA VERİLMESİ

İLAN

BEYLİKDÜZÜ BELEDİYE BAŞKANLIĞI’NDAN

 Mülkiyeti Belediyemize ait “Büyükşehir Mahallesi, Belediye Caddesi, 1015 Parsel Üzerindeki Beylicium AVM’de Bulunan 1. Kat 44 Nolu ve 3 Kat 101 Nolu Bağımsız Bölümlerin Kiraya Verilmesi İşi’’ 28 Mayıs 2024 tarihinde 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi Açık Teklif Usulü’ne göre ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

 

1)      İdarenin

a-  Adresi : Beylikdüzü Belediyesi, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL  

b-     Telefon : 0212 866 70 00

2)      İşin adı: Büyükşehir Mahallesi, Belediye Caddesi, 1015 Parsel Üzerindeki Beylicium AVM’de Bulunan 1. Kat 44 Nolu ve 3. Kat 101 Nolu Bağımsız Bölümlerin Kiraya Verilmesi

3)      İşin kira süresi 3(üç) yıldır.

Sıra No

Bağımsız Bölüm

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

İhale Saati

1

1.Kat No:44

19.000,00-TL+KDV

20.520,00-TL

11:15

2

3.Kat No:101

9.500,00-TL+KDV

10.260,00-TL

11:30

 

4)       İhalenin:

a-     Yapılacağı yer : Beylikdüzü Belediyesi Encümen Toplantı Salonu, Büyükşehir Mahallesi Enver Adakan Caddesi No:2 Beylikdüzü /İSTANBUL

b-      İhale saati bağımsız bölüm sırasına göre listelenmiştir.

5)      İhaleye Katılma Şartları ve İstenilen Belgeler

A)    Kanuni ikâmetgâh belgesi,

B)     Türkiye’de tebligat için adres beyanı,

C)     Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi ,

a.     Gerçek kişi olması halinde ilgilisine göre Ticaret, Sanayi Odası veya Esnaf ve Sanatkârlar Odası siciline kayıtlı olduğunu gösterir belge,

b.    Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya sicile kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,

c.      Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek veya tüzel kişilerin her birinin (a)  ve (b) deki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

D)    İmza sirküleri,

a- Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri,

b- Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri

c- Ortak girişim olması halinde ortak girişimi oluşturan gerçek kişi veya tüzel kişilerin her birinin (a) veya (b) fıkralarındaki esaslara göre temin edecekleri belgeler,

E)     İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.

F)      İsteklilerin ortak girişim olması halinde bu şartnameye ekli örneğine uygun olarak noter tasdikli ortak girişim beyannamesi ile ortaklarca imzalı ortaklık sözleşmesini vermesi (ihale üzerinde kaldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi verilir.) Ayrıca, Ortaklığın bütün ortakları idare ile yapacakları ihale sözleşmesini şahsen veya vekilleri vasıtasıyla imzalayacaklardır.

G)    Geçici Teminat (2886 sayılı yasaya uygun teminatlara göre),

H)    İsteklinin, Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelirler Bürosundan alacağı, borcu olmadığına dair doküman veya yazı.

İ)       İsteklinin, Beylicium AVM Yönetiminden alacağı, aidat borcu olmadığına dair doküman veya yazı.

J)   2886 sayılı Devlet İhale Kanununun “İhaleye Katılamayacak Olanlar” başlıklı 6 ncı maddesinde belirtilen durumlarda olmadığına dair taahhütname.

K)    Yer Görme Belgesi

       Şartname ve ekleri, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı Ek Hizmet Binası İşletme ve İştirakler Müdürlüğü Adnan Kahveci Mahallesi, Anadolu Caddesi, No:13 (Çarşamba Pazarı Altı) Beylikdüzü/ İSTANBUL adresinde görülebilir ve 10.000,00-TL karşılığı aynı adresten  adresinden temin edilebilir.

       Her bağımsız bölüm için ayrı şartname alınması zorunludur.

       İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale şartnamesini incelemeleri ve ihale belgelerini son verme tarihi olan 27/05/2024 Pazartesi günü saat:16:00’den önce şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde Beylikdüzü Belediyesi Ana Binada bulunan Evrak Kayıt Bürosuna teslim etmeleri gerekmektedir.

       İlan olunur.

 

 

444 09 39
Çözüm Merkezi